Výsledky a aktivity

2012:

TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s.ISBN 978-80-7294-733-1.

Kniha kolektivu autorů pod vedením D. Turečka. Autoři jednotlivých kapitol jsou M. Hrdina (Literární historický pojem "romantusmus", Romantismus v české literární historii), D. Tureček (Synopticko-pulzační model českého literárního romantična, Krajina jako mytologický prostor: "Předzpěv" ke Kollarově Slávy dceři,  Máchova báseň "Čech", Čelakovského "Toman a lesní panna" jako uzlový bod, Kamarýt marginálním básníkem? K mechanismu stanovování historické hodnoty básnického díla, Synopticko-pulzační model českého literárního realismu), I. Krejčová (Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtů národní literatury), V. Faktorová (Poetika obrozenské vědy a pluralita romantismu). 

HAMAN, Aleš. Literární dílo a soudobá literární věda. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2012. 126 s. Literární věda; sv. 7. ISBN 978-80-7420-027-4.

Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a jejich přístupy od strukturalismu po dekonstruktivismus, od sémiotiky po naratologii, od fenomenologie literárního díla po koncept textu jako interpretačního konstruktu.Website copyright © 2012
All rights reserved. Created by Genera Studio