Aktuality

07.12.2012 - I. týmové setkání

Ve dnech 28. – 30. 11. 2012 se v Bořeticích konalo první pracovní setkání účastníků grantového projektu. V prvním dni proběhla diskuse o vydané knize D. Turečka a kol. České literární romantično a přednáška P. Zajace o kategorii latence jako literárně-historické možnosti. Následující den byl věnován konceptualizaci pojmu klasicismu a jeho rozpracování na konkrétním materiálu (vystupující D. Dobiáš, M. Wögerbauer, L. Rišková, P. Zajac ad.). K diskusi byli přizváni hosté T. Petrasová, J. Štědroň, J. Pelán, T. Hlobil, D. Mocná, M. Herúcová, P. Káša, M. Kubealaková ad.  

27.11.2012 - České literární romantično

V listopadu 2012 vyšla v nakladatelství HOST kniha České literární romantično. Synopticko-pulzační modél kulturního jevu. kolektivu autorů pod vedením D. Turečka. Autoři jednotlivých kapitol jsou M. Hrdina (Literární historický pojem "romantusmus", Romantismus v české literární historii), D. Tureček (Synopticko-pulzační model českého literárního romantična, Krajina jako mytologický prostor: "Předzpěv" ke Kollarově Slávy dceři,  Máchova báseň "Čech", Čelakovského "Toman a lesní panna" jako uzlový bod, Kamarýt marginálním básníkem? K mechanismu stanovování historické hodnoty básnického díla, Synopticko-pulzační model českého literárního realismu), I. Krejčová (Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtů národní literatury), V. Faktorová (Poetika obrozenské vědy a pluralita romantismu). 


Charakteristika projektu

 

Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu (GAČR P 406/12/0347) představuje mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí, spojených dlouhodobou spoluprací. Jeho cílem je nabídnout alternativní pohled na literární dění 19. století v širším kontextu.

Projekt směřuje k vytvoření podrobného, metodologicky ujasněného a analytickými studiemi podloženého synoptického modelu ustalování a proměn literárních diskurzů devatenáctého století, a to v kontrastně paralelní česko-slovenské podobě. České a slovenské literární dějiny byly buď psány jako oddělené, zcela samostatné jednotky, nebo naopak v duchu národní, respektive čechoslovakistické ideologie pojednávány jako jednotný, nerozdílný celek. Cílem projektu je v tomto bodě sledovat rozvoj dvou relativně samostatných, ale přesto provázaných struktur, vyrůstajících z literárního hlediska z poměrně homogenního výchozího bodu (česko-slovenská jednota literární řeči na zlomu 18. a 19. století).

Pozornost se soustředí především na postupné vyhraňování, prolínání, modifikace a soupeření základních diskurzů (klasicismus, romantismus, biedermeier, realismus, parnasismus). Jedná se tedy o výzkum tzv. „klasické“ literatury 19. století. Záměrem není realizovat tradiční encyklopedické a kanonizující „dějiny“ v pozitivistickém ani marxistickém slova smyslu (jiné literární syntézy ostatně v českém ani slovenském prostředí doposud ani nevznikly). Smyslem je představit alternativní model uvažování, pořádání a interpretace literárních textů.

Platnost vytvořeného modelu bude zároveň posuzována sondami „zvenčí“, a to jednak ze strany jiných filologií středoevropského kulturního rámce (maďarská, polská, rakouská), dále pak ze strany jiných uměnovědných disciplín (hudební věda, dějiny umění). 

Hlavním výstupem projektu bude kolektivní monografie, v jeho rámci vzniknou i různé dílčí studie jednotlivých členů týmu.Website copyright © 2012
All rights reserved. Created by Genera Studio